Przedszkole Melodia

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator danych osobowych


 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne „Melodia”, ul. Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno, zwane dalej Administratorem.

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym: w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym: ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Administrator zbiera następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres,

 3. data urodzenia,

 4. numer PESEL/NIP/REGON/KRS, dowodu osobistego lub paszportu,

 5. adres poczty elektronicznej lub inna forma komunikacji elektronicznej,

 6. adres IP,

 7. numery telefonów.

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jego stronę internetową. W celu zabezpieczenia danych używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL.

Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Przedszkole Publiczne „Melodia” nie zabiega o identyfikację użytkowników strony.

Dane identyfikacyjne nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową Przedszkola Publicznego „Melodia” , z wyjątkiem danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzach kontaktowych oraz użytkowników strefy rodzica. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

 1. Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej jest własnością Przedszkola Publicznego „Melodia”. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).


 

 1. Kontakt


 

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt:

- listownie na adres: ul. Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno

- pod adresem e-mail: przedszkolemelodia@gmail.com,

- telefonicznie : 606-810-385.


 

 1. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych


 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności:

  1. zawarcie i wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. ustalenie, dochodzenie lub obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. wypełnienie obowiązków prawnych ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


 

 1. Okres przetwarzania


 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony do czasu: wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy, upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych. Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane będą w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Okres przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


 

 1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych, np. kancelariom prawniczym, dostawcom usług IT, księgowości. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi poleceniami Administratora.

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania, dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności organom administracji państwowej, organom oświatowym, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, organowi prowadzącemu w celach statystycznych.

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


 

 1. Pani/Pana prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych


 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem lub zawarcie i wykonanie umowy.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej uprzednio zgody, a przed jej wycofaniem.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy odnośnie ochrony danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Mogą Państwo wykonać swoje prawa wymienione powyżej, kontaktując się z nami i podając swoje dane osobowe umożliwiające Państwa weryfikację, a także wskazując treść zgłoszonego żądania.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator danych osobowych przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

 2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator danych osobowych przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

 3. prawo do sprostowania – Administrator danych osobowych zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator danych osobowych zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

 6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator danych osobowych wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

 8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

 9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

 10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.


 

 1. Profilowanie


 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Profilowanie składa się z trzech elementów:

 1. forma przetwarzania jest zautomatyzowana (co najmniej w części);

 2. przetwarzanie dotyczy danych osobowych;

 3. celem przetwarzania jest ocena czynników osobowych, przypisanie określonych cech lub przewidywanie zachowań.

O zautomatyzowanym przetwarzaniu danych mówimy wtedy, gdy dane przetwarzane są wyłącznie przez algorytm (komputer), tj. bez udziału człowieka.

Administrator danych osobowych ma obowiązek informowania o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym o profilowaniu – jeśli takie przetwarzanie wywołuje skutki prawne lub istotnie wpływa na daną osobę fizyczną. Osoba, której dane są przetwarzane ma natomiast prawo do sprzeciwu na zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. RODO gwarantuje również prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy/ Unię Europejską


 

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Na naszej stronie internetowej użytkownik znajdzie opis świadczonych usług, może dowiedzieć się o możliwościach rekrutacji lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.

Jeśli jednak użytkownik przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych takie jak: adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to nie będą one ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.


 

 1. Bezpieczeństwo danych


 

W celu zapewnienia integralności,  poufności i dostępności  danych Administrator danych osobowych, wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator danych osobowych podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora danych osobowych.


 

 1. Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych


 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 


 

 1. Polityka plików “Cookies”


 

Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony Przedszkola „Melodia” i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej Przedszkola „Melodia”, do preferencji użytkownika oraz optymalizacji z jej korzystania; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony Przedszkola „Melodia”, i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony Przedszkola „Melodia”, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

   

W ramach strony Przedszkola „Melodia”, stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach strony internetowej Przedszkola „Melodia”, stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

 3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

 4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 5. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony Przedszkola „Melodia”, mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Przedszkola „Melodia”.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij