Regulamin Przedszkola Publicznego „Melodia” na czas stanu epidemicznego COVID-19

 1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo–opiekuńczo oraz dydaktyczną i od 25 maja 2020 sprawuje tylko opiekę nad dziećmi.
 2. Do przedszkola będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe, tj. niemające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów i innych objawów chorobowych.
 3. Rodzic ma obowiązek uświadomienia dziecka o konieczności zachowania bezpiecznej odległości między dziećmi i pracownikami.
 4. Zgodnie z wytycznymi MEN w dalszym ciągu obowiązuje edukacja zdalna.
 5. Do przedszkola w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci pracowników naszego przedszkola, dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni jako pracownicy systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci, których rodzice nie mogą pracować zdalnie. W celu potwierdzenia będzie wymagane pisemne poświadczenie od pracodawcy.
 6. Ze względu na reżim sanitarny w sali może przebywać ograniczona liczba dzieci.
 7. W przypadku większej ilości chętnych niż będziemy mogli przyjąć dzieci będą kwalifikowane po uzupełnieniu przez rodziców deklaracji diagnozy zapotrzebowania i przedstawieniu pozostałych wymaganych dokumentów tj. pisemne potwierdzenie od pracodawcy o braku możliwości pracy zdalnej itp.
 8. Przed wejściem do placówki zostaną umieszczone dozowniki do dezynfekcji rąk. Dziecko i rodzic/opiekun prawny ma obowiązek korzystania z dostępnych w przedszkolu środków dezynfekujących.
 9. Wszyscy wchodzący do szatni przedszkola maja obowiązek zakrywania twarzy (w tym dzieci od 4 roku życia).
 10. Każdego dnia pracownicy i dzieci będą mieli mierzoną temperaturę, w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.
 11. Dziecko przebywając w przedszkolu musi wykonywać samodzielnie wszystkie czynności samoobsługowe, podczas spożywania posiłków i korzystania z toalety.
 12. Podczas przebywania w przedszkolu dzieci nie będą leżakowały i myły zębów.
 13. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola tylko w godzinach 7:45- 8:30
 14. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7: 45 do 16:00.
 15. Z sali zostaną usunięte zabawki i przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 16. Wydawanie posiłków będzie odbywało się wg obowiązującej procedury.
 17. W związku z reżimem sanitarnym dzieci nie będą wychodziły poza teren przedszkola.
 18. Dziecko nie może przynosić do placówki żadnych przedmiotów i zabawek.
 19. Należy zaopatrz dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust na czas wejścia/wyjścia dziecka z przedszkola do domu.
 20. Jeśli w domu lub w rodzinie jest osoba przebywająca na kwarantannie- dziecko nie może być przyprowadzone do placówki.
 21. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny 16:00
 22. Podczas przebywania w szatni rodzice proszeni są o zachowanie bezpiecznej odległości między sobą .
 23. Rodzic nie wchodzi na schody prowadzące do sal przedszkolnych.
 24. Przestrzeganie niniejszego regulaminu wchodzi w życie od 25 maja 2020 r.
 25. Wszystkie procedury organizacji przedszkola umieszczone zostały na tablicy informacyjnej.